مهمترین خصوصیات منشی موفق ( منشی حرفه ای) چیست؟ (منشی خوب کیست؟)

مهمترین خصوصیات منشی موفق (منشی حرفه ای) چیست؟(منشی خوب کیست؟) [...]