شرح وظایف متصدی (مسئول) امور دفتری(اداری) و بایگانی مدیر عامل

شرح وظایف متصدی (مسئول) امور دفتری(اداری) و بایگانی مدیر عامل [...]